Uppdrag och handlingsutrymme Lindgren beskriver socialsekreterares dubbla uppdrag – det yttre uppdraget kommer från organisationen och regleras av lagar, regler och förordningar medan det inre uppdraget utgörs av socialarbetarens relation till klienten och uppbärs av klientens egen önskan om förändring.

1407

Statsvetaren Asle Toje ger sig bokstavligen in i Europas många ruiner för att utforska kontinentens tillstånd. I sin nya bok skildrar han det 

Finns i lager. Köp Handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete av Kerstin Svensson, Eva Johnsson, Leili Laanemets på  Eduards, Maud (författare); Förbjuden handling [Elektronisk resurs] om kvinnors organisering och feministisk teori / Maud Eduards. 2007; CD-bok(E-textbok). Teori 12 Metod 13 Det empiriska underlaget 13 Analysarbete 14 Styrning/handlingsutrymme och den formativa fasen 15 Fyra förändringsarbeten 17 Chefios,  En rad teorier om och för det sociala arbetets praktik Professionellt handlingsutrymme. • Interaktion Minska klyfta mellan teori och praktik genom dialog.

Teori om handlingsutrymme

  1. Läs mer här
  2. Judiska brollop

Om styrning och handlingsutrymme i Skolverket under åren 1991–2014. Dissertation presented at Uppsala University to be publicly examined in Hörsal 2, Som teoretisk referensram har Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater använts samt hans teoretiska begrepp handlingsutrymme. Resultatet visar att kuratorerna upplever de riktlinjer och lagar som finns för deras arbete som lösa och tolkningsbara. De upplever även sitt handlingsutrymme som stort.

Demokrati Lipsky säger om handlingsutrymme att det är ett relativt begrepp som innebär en möjlighet för   Handlingsutrymme, utmaningar i socialt arbete Theory in social work—some reflections on understanding and explaining interventions Teori i socialt  Giddens struktureringsteori belyses bl.a. de regler och resurser som intervjuade politiker och tjänstemän har om kommunens handlingsutrymme sätts i relation  mobilisering och deras organisations handlingsutrymme.

Howe (1991) beskriver att handlingsutrymmet har minskat betydligt och att Lipsky inte har tagit med alla faktorer i sin teori om gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme. Chefers driv i att utveckla rutiner och procedurer bakbinder socialsekreterarna påstår han. De

Professionell kompetens är i sin tur ett komplext fenomen. Det är abstrakt och kräver en teoretisk artikulation Undersöka om det finns något samband mellan elevers socioekonomiska bakgrund och deras syn på framtida karriärmöjligheter samt val av gymnasiestudier.

Teori om handlingsutrymme

teoretiska utgångspunkter som diskuterats i cirkeln. Själva arbetet i FoU-cirkeln beskrivs i kapitlet Metodval och genomförande. Därefter följer 

Teori om handlingsutrymme

Vi har utgått från sociologiska teorier som beaktar maktaspekter, kategoriella relationer och interaktioner. handlingsutrymme har betydelse för i vilken utsträckning och i vilken form klienten kommer att få hjälp. Olikheter i beslut och handläggning antas även bero på olika strukturella faktorer innebörden av begreppet barnets perspektiv och teorin om handlingsutrymme. I resultaten framgår att socialsekreterarna upplevde handläggningsprocesserna som problematiska då de präglades av tidsbrist och olika stressmomentet. Trots att FN:s konvention om barns ”Rektorers handlingsutrymme: Antingen hittar vi en väg eller så gör vi en” är en studie vars syfte är att undersöka hur rektorer i en kommun i Region Syd väljer att tolka sitt rättsliga handlingsutrymme med grövre skolvåld som bakgrund utifrån sociologen Micheal Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater. handlingsutrymmet, baserat på en strategisk, instrumentell och kommunikativ rationalitet. Utifrån en definition kring ramarnas karaktär baserat på forskning om handlingsutrymme undersöks vad i det befintliga handlingsutrymmet som bidrar till mening, begriplighet och hanterbarhet.

Resultaten som har fåtts visar att läkare och sjuksköterskor upplever att de har ett stort handlingsutrymme när de gör medicinska bedömningar under prioriteringsprocessen, samt att deras handlingsutrymme inte begränsas av Politikens handlingsutrymme och konkurrensens lagar Nyliberala föreställningar om stat och marknad i tre konkurrensregelverk Linda Nyberg Abstract och amerikanska tänkare som satte marknaden i centrum för sin teori om . 508 Linda Nyberg politik och samhälle. Syftet är också att se om det vid berusning finns någon skillnad mellan flickors respektive pojkars handlingsutrymme.
Stf stugvärd utbildning

Teori om handlingsutrymme

För att uppfylla studiens syfte har kvalitativa intervjuer använts och därefter analyserats med Michael Lipskys teori gällande gräsrotsbyråkrati och det teoretiska begreppet handlingsutrymme. Resultatet visade att yrkesverksamma upplever att Uppdrag och handlingsutrymme Lindgren beskriver socialsekreterares dubbla uppdrag – det yttre uppdraget kommer från organisationen och regleras av lagar, regler och förordningar medan det inre uppdraget utgörs av socialarbetarens relation till klienten och uppbärs av klientens egen önskan om förändring. Om styrning och handlingsutrymme i Skolverket under åren 1991–2014.

Lipskys teori gällande gräsrotsbyråkrati och det teoretiska begreppet handlingsutrymme. Resultatet visade att yrkesverksamma upplever att handlingsutrymmet innebär svårigheter men också möjligheter att tillmötesgå de olika parterna, trots det hanteras det genom maktutövning gentemot den enskilde.
Stress ont i brostetUppdrag och handlingsutrymme Lindgren beskriver socialsekreterares dubbla uppdrag – det yttre uppdraget kommer från organisationen och regleras av lagar, regler och förordningar medan det inre uppdraget utgörs av socialarbetarens relation till klienten och uppbärs av klientens egen önskan om förändring. – om chefers dilemman och handlingsutrymme Maria Wolmesjö Socialt arbete är, som verksamhetsfält och profession betraktat i ständig förändring och därför ofta föremål för forskning ur olika perspektiv.


Översättning engelska till svenska program

Avhandlingar om HANDLINGSUTRYMME. Sök bland 100089 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se.

Huvudresultaten i studien visade att det fanns begränsade möjligheter att uttrycka sin sexualitet.

”Handlingsutrymme identifierar jag som den formella ramen och handlingsfriheten är det som medger eller skapar möjligheter att agera inom ramarna.” (Karlsson 2006:7). För att specificera mitt uppsatsområde utgår jag dock från Svensson, et al. (2008) definition, de menar att handlingsutrymmet innefattar både relationen till de

”Det kändes som om att man blev minderårig” En studie om handlingsutrymme på särskilda boenden i förhållande till sexualitet. Kapitel 5 "Layders teori om sociala domäner" i Danermark. Studien har genomförts med fem biståndshandläggare i Stockholms stad genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Studiens empiri analyseras med hjälp av Lipskys teori om handlingsutrymme och maktbegrepp såsom; strukturell makt, intentionell makt och normativ makt. urfolk, och bägge bär på ett arv av koloniala antaganden om männ iskor, natur och förhållandet mellan dessa. Med dessa överlappningar som utgångspunkt undersöker denna avhandling hur diskurser om naturvård, naturskyddsområden och urfolk formar urfolks handlingsutrymme i relation till skyddade områden på deras marker.

tillämpats med intervjuer som huvudsaklig metod, samt med Michael Lipskys teori gällande gräsrotsbyråkrati och teorin om handlingsutrymme som en teoretisk grund.