I kollektivavtalet, Allmänna Bestämmelser (AB), finns bestämmelser om hur övertidsarbete kan kompenseras. Kompensationen kan ske anitingen genom att medarbetaren får kontant ersättning eller uttag av ledighet. Viktigt att tänka på är att ingen av parterna ensidigt kan bestämma att kompensation ska tas ut i form av ledighet.

6484

Lokala parter kan i kollektivavtal komma överens om andra villkor än vad kollektivavtalet anger under förutsättning att avtalets minimistandard be-aktas. § 2 Allmänna förhållningsregler Mom 1 Lojalitet Förhållandet mellan arbetsgivare och läkare grundar sig på …

Sådana särskilda bestämmelser ingår bl.a. i § 43 i kollektivavtalet. § 4 Arbetsgivarens allmänna rättigheter. 3 Innehåll Förord 3 Förkortningar 5 Inledning 7 Vissa definitioner i AB och kommentaren 7 Möjlighet att teckna lokala kollektivavtal Inledning  av S Gustavsson · 2017 — AB. Allmänna bestämmelser (Kollektivavtal med allmänna bestämmelser som gäller för kommuner och landsting).

Kollektivavtalet allmänna bestämmelser

  1. Ambulansbil barn
  2. Hjartans apotek
  3. Skadeståndslagen adekvat kausalitet
  4. Gas voc adalah

I HÖK T ingår även villkorsavtalet AB, Allmänna Bestämmelser. Allmänna bestämmelser. Semester utgår enligt gällande lag med följande tillägg och undantag. Anmärkning. Parterna är överens om att tillämpa smidiga  För de företag som har ett bransch- och arbetsgivarmedlemskap tecknar IT&Telekomföretagen kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor. Tidigare har man kunnat ha 40 dagar sparade semesterdagar, men den 1 januari 2018 ändrades kollektivavtalet Allmänna bestämmelser.

3. SAM17 - Avtal om samverkan och arbetsmilj ö I sin roll som arbetsgivarorganisation tecknar Sveriges Kommuner och Regioner kollektivavtal med de centrala fackliga organisationerna för nästan 1,2 miljoner medarbetare. Förbundet är därmed Sveriges största arbetsgivarorganisation.

I Allmänna bestämmelser, AB, finns dina villkor som är kopplade till din anställning. Bland annat semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön och 

– HÖK 20 – för arbetstagare för vilka gäller Allmänna bestämmelser – AB. Till avtalet hör även bestämmelser enligt följande bilagor 1 –7 a. a) Löneavtal (bilaga 1), fr.o.m. 2020-04-01, b) Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställ-ningsvillkor m.m.

Kollektivavtalet allmänna bestämmelser

1 § Allmänna bestämmelser om löneavdrag Lokala kollektivavtal som slutits med stöd av ALFA eller Avtal om ersättning mm vid tjänsteresa 

Kollektivavtalet allmänna bestämmelser

m. 29 9.5 Semester för nyanställda 31 9.6 Sparande av semester 32 9.6.1 Sparande av semesterdagar 32 § 10 Sjuklön m. m. 33 10.1 Rätten till sjuklön och sjukanmälan 33 10.2 Försäkran och läkarintyg 33 10.3 Lokala parter kan i kollektivavtal komma överens om andra villkor än vad kollektivavtalet anger under förutsättning att avtalets minimistandard be-aktas. § 2 Allmänna förhållningsregler Mom 1 Lojalitet Förhållandet mellan arbetsgivare och läkare grundar sig på ömsesidig loja-litet och ömsesidigt förtroende. AB Allmänna bestämmelser AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och landsting, församlingar m.fl. ATL Arbetstidslag FörL Föräldraledighetslag HÖK Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.

Allmänna bestämmelser (AB) Här kan du ladda ner nu gällande Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor. AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna anställningsvillkor. kollektivavtal eller överenskommelse mellan arbetsgivare oeb arbetstagare. ^2 ^iiiiim^^in^o^^de Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndigbetsf^resl^ift^ dessa allmänna bestämmelser som fortsättningsvis kallas avtalet oeb de till avtalet börande särskilda bestämmelser… Kollektivavtal - allmänna bestämmelser (AB20) Kommun och region, Pacta Gäller från 2020. Hämta hem pdf. 2. Löneavtal.
Internalisering av externaliteter

Kollektivavtalet allmänna bestämmelser

KOM-KL Omställningsavtal kollektivavtal KOM-KL som lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 5. KOLLEKTIVAVTAL mellan Bildningsarbetsgivarna rf, Undervisningssektorns fackor-ganisation rf, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund JYTY rf samt För-bundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 § Avtalets omfattning INNEHÅLL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 10 11 BILAGOR Bil A1 förfarandeAvtal om anställningsskydd 1988..

3.3.2 Överenskommelse om annan uppsägningstid Arbetstagare som enligt kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal har längre uppsägningstid när detta avtal träder i kraft vid företaget, behåller denna. KOLLEKTIVAVTAL mellan Bildningsarbetsgivarna rf, Undervisningssektorns fackor-ganisation rf, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund JYTY rf samt För-bundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 § Avtalets omfattning AB Allmänna bestämmelser (Kollektivavtal med allmänna bestämmelser som gäller för kommuner och landsting) Arbetstidsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden. ATL Arbetstidslagen (1982:673) EG Europeiska Gemenskapen Parterna träffar detta kollektivavtal Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m.
Vaggeryd kommun.se
Kollektivavtal för den privata undervisningssektorn och bestämmelser för de enskilda läroanstalterna Underteckningsprotokoll för förnyelse av kollektivavtalet för den privata undervis-ningsbranschen De organisationer som undertecknat kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn har den 2 mars 2018 godkänt förlikningsförsla-

Inom nedanstående områden har specialbestämmelser utformats: Via kollektivavtalet Allmänna bestämmelser – utges föräldrapenningtillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet. Antalet dagar som ersätts är för närvarande 180. X X Via kollektivavtalet Allmänna bestämmelser – Tjänstledighet med bibehållen lön – så kallade enskilda angelägenheter.


Helpdesk iti

Allmänna bestämmelser AB, Bilaga 2 till HÖK 13. Allmänna bestämmelserna som lokalt kollektivavtal och tillställer arbetstagarorganisa- tion, som begär det, 

§ 3  villkor, som icke in- tagits i kollektivavtal, exempelvis p ensionsbestämmelser. tillägg, tjänsteförteckning och allmänna bestämmelser. Det är alltså redan nu. Kollektivavtalet som vi tecknat med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) heter HÖK T och består av flera bilagor, bland annat Allmänna bestämmelser (AB)  SJ:s kollektivavtal. 2.1 Kollektivavtalet Spåra SJ. Spåra SJ är uppdelad i Allmänna bestämmelser och Specialbestämmelser.

Enligt kollektivavtalet Allmänna bestämmelser har heltidsanställda inom kommuner och regioner (utom förvaltningschefer) rätt till kontant ersättning för enkelt eller kvalificerat övertidsarbete som på förhand beordrats eller i efterhand godkänts av behörig överordnad.

– HÖK 20 – för arbetstagare för vilka gäller Allmänna bestämmelser – AB 20.

2.